Social

Algemene voorwaarden Intertouch

Gevestigd aan de van Ostadelaan 28, 1701 LJ te Heerhugowaard 

 

A.

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Intertouch, opdrachten aan Intertouch en overeenkomsten door Intertouch aangegaan.

 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

B.

Offertes

Een offerte van Intertouch heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, gerekend vanaf 2 dagen na datering. Herziening van de offerte kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

C.

Opdrachten en overeenkomsten

1.

Tot stand komen van een opdracht of overeenkomst.

De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen als de opdrachtgever zich akkoord verklaart door middel van ondertekening van de offerte.

2.

Deelopdrachten

Indien de opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Intertouch gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden. Een deelopdracht dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen, bij voorkeur met verwijzing naar het deel van de offerte, dat van toepassing is.

3.

Tussentijdse wijziging van opdrachten

Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat zich omstandigheden voordoen die een gewijzigde aanpak vergen, dan kan wijziging van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel opdrachtgever als Intertouch hebben de plicht deze omstandigheden tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer of minder) kosten te bespreken.

4.

Uitvoering van de opdracht

Na overleg met de opdrachtgever wordt door Intertouch vastgesteld welke medewerker(s) van Intertouch de opdracht zal (zullen uitvoeren). Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerker(s) zal in uitzonderingssituaties kunnen plaatsvinden, eveneens na overleg met de opdrachtgever en onder voorwaarden dat noch de continuïteit, noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt beïnvloed.

5.

Medewerking opdrachtgever bij onderzoeksopdrachten

Bij onderzoeksopdrachten is voor een juiste beeldvorming een zo groot mogelijke openheid in informatie noodzakelijk. Opdrachtgever verplicht zich tot het verschaffen van alle informatie, die naar de mening van Intertouch in alle redelijkheid gewenst is om tot een juist oordeel te komen over de te onderzoeken situatie. Voorts, zal de opdrachtgever de bij het onderzoek betrokken functionarissen op de hoogte stellen van het onderzoek en hen medewerking opdragen.

6. a

Vertrouwelijkheid

Intertouch verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Intertouch en alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

Daarnaast zal Intertouch eventuele rapporten, verslagen (incl. die door Intertouch zelf zijn geschreven) betreffende de (organisatie van de) opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven. Op de rapporten en verslagen en trainingsmateriaal, die door Intertouch zijn vervaardigd, is het auteursrecht van toepassing.

Intertouch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in haar privacyverklaring wat van toepassing is op deze voorwaarden

7.

Tussentijdse ontbinding/opzegging

Partijen hebben, na aanvang van de werkzaamheden het recht de overeenkomst éénzijdig te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Voor tussentijdse beëindiging is een opzegtermijn van één maand vereist. Partijen zullen slechts dan van deze bevoegdheid gebruik maken, indien zich feiten of omstandigheden voordoen, waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet voortgezet kan worden. Indien opzegging geschiedt door de opdrachtgever, heeft Intertouch recht op doorbetaling van het honorarium over de opzegtermijn. De vaststelling van dit bedrag vindt plaats op basis van wat redelijkerwijs aan honorarium gedeclareerd zou kunnen zijn, indien opzegging niet had plaatsgevonden.

D.

Aansprakelijkheid

Intertouch staat in voor een goede kwaliteit van haar werkzaamheden. Aansprakelijkheid voor schade is slechts dan aanwezig, als er sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die vermijdbaar zouden zijn geweest indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht genomen zouden zijn. Voor alle andere schade is Intertouch niet aansprakelijk, met uitzondering van het gestelde, onder artikel C punt 7.

De aansprakelijkheid van Intertouch zal nooit het bedrag van het honorarium, verschuldigd voor betreffende werkzaamheden, te boven kunnen gaan.

Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid voorts beperkt tot 10% van het totale offertebedrag.

E.

Honorarium en facturering

De hoogte van het honorarium wordt in de overeenkomst tussen Intertouch en opdrachtgever vastgesteld.

Facturering geschiedt maandelijks, aan het eind van iedere kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling zal geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

F.

Geschillen

Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en /of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een oplossing gebracht. Intertouch neemt hiertoe het initiatief.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil- bij uitsluiting van andere instanties- worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Heerhugowaard, 23 augustus 2013

 

Intertouch is ingeschreven bij de K. v. K. te Alkmaar onder nummer 58566376